இஸ்லாமியா உலகின் மிதான சிந்தனை தாக்குதல் – I

Posted: செப்ரெம்பர் 9, 2011 in ISLAMIC MORAL

cyfpy; vd;iwf;Fk; rj;jpaj;jpw;Fk; mrj;jpaj;jpw;Fk; ,ilapyhd Nghuhl;lk; KbTwhky; njhlHe;J te;Js;sJ.https://i2.wp.com/24.media.tumblr.com/tumblr_liw1lgnT6o1qhzcswo1_500.jpg

jd;Dila midj;Jf; nfhs;iffs;> tpjp KiwfSf;F> mr;rhukhf jt;`PJ Vfj;Jtj;ijf; nfhz;L muGg; ghiytdj;jpy; ,];yhk; JspHj;jJ. xNu ,iwtd;> xNu khHf;fk;>xNu Fyk;> kl;LNk mjDila mbg;gilfshf mikj;jd.

,];yhj;jpDila Jtf;ff; fhyq;fspNyna ghjpy; (topNfL) jd; rfy ghpthuq;fNshL fsj;jpy; ,wq;fpaJ. fpyh/gNj uh\pjh tpd; ,Wjpf; fhyj;jpy; K];ypk; rKjhaj;jpy; gpsTfSk;> gphptpidfSk;> NtWghLfSk; jiyJ}f;fpd

xU Gwk; \pahf;fSk;> kWGwk; fthhp[;> m[hhpfh> mahopah> Nghd;NwhH Njhd;wpdH. fuhkpjh> ghgf; fHkP> ehj;jpf> [d;jpfh vd;W gy ngaHfspy; gy Neuq;fspy; uth/gpohf;fs; (,];yhj;jpd; tl;lj;ij tpl;L ntspNawpatHfs;) Fog;gk; tpistpj;jdH. `jP];fis ,l;Lf;fl;Lk; gzp KOtPr;NrhL eilngw;wJ. gy;NtW Gjpa ehkfuzq;fNshL gpj;mj; Jfs; kf;fs; kj;jpapy; Goq;f Muk;gpj;jd. A+jHfSk;> fpwpj;jtHfSk; ,];yhj;jpw;nfjpuhf vy;yh topfspYk; nray;glj; Jtq;fpdH

,];yhkpaf; fy;tpf; fiyfspy; ,];uNtyHfspd; Mf;fq;fs; ,lk; ngw;W cz;ikahd ,];yhkpa tbtj;ij cUf;Fiyf;f Muk;gpj;jd. kpfTk; Ez;zpa tbtq;fspy; mtHfs; ,];yhkpag; gz;ghl;ilAk;> tuyhw;iwAk; rpijf;f Jtq;fpdH. ,itnay;yhk; xU GwkpUf;f kWGwk; nghUshjhu> ,uhZt gyj;jpdhYk; ,];yhj;jpw;F vjpuhf mtHfs; Nghuhl;lj;ij elj;jpdH.

rpYitg; NghHfSk;> jhj;jhhpaHfspd; gilnaLg;Gk;> ];ngapdpd; tPo;r;rpAk; mjw;fhd vLj;Jf;fhl;LfshFk;. vz;zw;w K];ypk;fisf; nfhd;W Ftpj;jNjhL> mtHfspd; efuq;fis> trpg;gplq;fis> #iwahLtNjhL mtHfspd; re;jjpapdiu G+z;NlhL mopg;gNjhL> K];ypk;fspd; tho;e;jjw;fhd milahsq;fisNa ,y;yhky; nra;J tpLtNjhL> ,];yhkpa vjphpfs; epd;W tpltpy;iy. khwhf ,];yhkpag; gz;ghl;bid> rhpahfr; nrhy;tnjd;why; kdpjg; gz;ghl;bid rpijj;Jj; jPf;fpiuahf;fTk; mtHfs; jaq;ftpy;iy. (F[uhj; Nfhj;uh uapy; rk;gtj;jpw;Fg; gpd; cs;s F[uhj; epytuj;ij kdf;fz; Kd; nfhz;L te;J ghUq;fs;)

gf;jhjpy; fpwp];jtHfSila rjpapd; fhuzkhf Vw;gl;l khngUk; moptpd; xU gFjpahf me;efhpd; gy E}w;whz;L fhykhfg; Gfo;ngw;w mhpa E}y; epiyak; vhpf;fg;gl;lJ. mq;fpUe;j E}w;fspd; vz;zpf;if Vwf;Fiwa 30 ,yl;rkhFk;. vhpf;fg;gl;l Gj;jfq;fspd; rhk;gypdhy; flNy fWg;ghfpg; NghdJ! ,];yhkpag; NguuR ];ngapdpy; tPo;e;j NghJ E}w;fis vhpj;J ntwpahl;lk; Nghl;ldH. ,jw;F Ke;ija fhyq;fspy; ,Nj ];ngapd; jhd; fy;tpf;Fk;> fiyfSf;Fk; rpwg;ghd ikakhfj; jpfo;e;jJ. ];ngapdpy; fy;tp fw;gJ ngUikahff; fUjg;gl;lJ. ,d;W INuhg;gh ngw;Ws;s mwptpay;> tpQ;Qhd njhopy; El;g tsHr;rpnay;yhk; md;iwa ,];yhkpa mwpQHfSk;> cykhg; ngUkf;fSk; ,t;Tyfr; nry;tj;ijAk;> GfioAk; Jr;rkhf kjpj;J jpz;izfspYk;> J}z;fspd; epoy;fspYk; fw;Wf; nfhLj;J mwpTg; gpusaj;ij cz;lhf;fpf; nfhz;bUe;jdH. tPhpakpf;f rpe;jidfshYk;> tpNtfk; kpf;f fUj;Jf;fspdhYk; mwpTyfpy; ntw;wpf; nfhbfis ehl;bf; nfhz;bUe;jdH. vdNt jhd; kw;nwy;yh khHf;fq;fisAk; gpd;Df;Fj; js;sp ,];yhk; mwpTg; ghijapy; gPLeil Nghl;Lf; nfhz;bUe;jJ.

gpe;ija fhyq;fspy; epiyik mg;gbNa jiyfPoha; khwpaJ. rpYitg; NghHfspy; njhlHe;J Vw;gll Njhy;tpfs; fpwp];jtHfspd; kdjpy; ,];yhj;jpw;nfjpuhd nghwhikj; jPia gykhfg; gw;w itj;jd> vd;why; kWGwk; ehfhPfj;jpYk;> fyhr;rhuj;jpYk; ,];yhkpaHfs; ngw;wpUe;j Nkd;ik vhpfpw neUg;gpy; vz;nza; thHj;jJ.

fdd;W nfhz;bUe;j nghwhikAk;> NfhgKk; ngUe;jPahf cUntLj;jd. tpisthf> mtHfSila Nkjhtpj;jdkhd %isfs; ,];yhj;ij ,y;yhky; nra;a gaq;fukhd rjpj;jpl;lk; jPl;bd. kpfg; nghpa mstpy; mjw;fhd Kaw;rpfs; muq;Nfwpd. ,jid nray;gLj;j mtHfs; %d;W Kf;fpa topfspy; jq;fs; rpe;jidfisr; nrYj;jpdH.

,];yhkpa mbg;gilfis ,y;yhky; nra;tJ>

,];yhkpa fiy kw;Wk; gz;ghl;bd; NtHfis mbNahL mfw;WtJ

Vfj;Jtr; rpe;jidia (jt;`PJ) kdq;fspypUe;J mfw;wp ehj;jpfthj tbtq;fSf;F caHe;j ,lj;ijg; ngw;Wj; jUtJ

vdNt> ,jw;fhf K];ypk;fspd; fy;tp> fiyfspy; jq;fs; ftdj;ijr; nrYj;j Muk;gpj;jhHfs;. mtHfspd; ngUq;$l;lj;jpdH ,k;Kaw;rpapy; jq;fs; tho;f;if KOtijAk; nrytopj;jdH. FHMd;> `jP];> rPwj; (egpfshhpd; tho;f;if tuyhW)> tuyhW> FHMd; tphpTiu> ,];yhkpa ,yf;fpaq;fs; kw;Wk; mugp nkhopapay; Mfpatw;iwf; fiuj;Jf; Fbj;jdH. Nkiy Vfhjpgj;jpak; mtHfSf;fhd tha;g;Gf;fis cUthf;fpj; je;jJ. nghUSjtp nra;jJ. INuhg;gpa rNfhjuj;Jtk; ,];yhj;jpw;nfjpuhfg; NghuhLk; gyj;ijAk;> cj;Ntfj;ijAk; je;jJ. jq;fs; gy;fiyf;fofq;fs;> fy;tp epiyaq;fis mtHfspd; gad;ghl;bw;fhfj; je;jhHfs;! ,];yhkpa mwpTf; fUT+yq;fis Fwpg;ghf ,];yhkpa tuyhW> ,yf;fpak;> nkhop> FHMd;> `jP]; Nghd;wtw;iw ,yf;fhf;fp ciof;f Muk;gpj;jdH. jq;fs; ciog;gpd; tpisthf mtw;wpy; gy;NtW tifahd re;Njfq;fis> Iag;ghLfis gutyhf;fpdH! mj;NjhL fPio ehLfspy; jq;fSf;F tpRthrkhd khztHfisAk; cUthf;fpdH.

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s